fbpx

Privacy Policyนโยบายความเป็นส่วนตัว – ข้อมูลของคุณและความใส่ใจจาก Let’s Relax Spa

1. บทนำ

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้เรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทได้รับมาจากเจ้าของข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อประกาศและชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ โอน หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของกลุ่มบริษัทและของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

2. คำจัดกัดความ

“กลุ่มบริษัท” หมายถึง บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยอันได้แก่บริษัท สยามเวลเนสแล็บ จำกัด บริษัท สยามเวลเนสรีสอร์ท จำกัด บริษัท สยามเอ็ดยูเคชั่น จำกัด และบริษัท ไทเกอร์อายส์เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

“กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎกระทรวง ประกาศ และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง(กฎหมยลำดับรอง) และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมออกมาในอนาคตด้วย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และไม่รวมถึงข้อมูลของนิติบุคคลด้วย

“ข้อมูลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่ กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง ลูกค้าที่มาใช้บริการ ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ คู่ค้า คู่สัญญา พนักงาน ที่ปรึกษา กรรมการ ครู บุคคลากรของกลุ่มบริษัท ผู้ร่วมบริการ นักเรียนที่มาเรียนในโรงเรียนสอนนวด ผู้ถือหุ้น ผของกลุ่มบริษัท ผู้เข้ามาติดต่อ ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

“ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ โอน หรือเปิดเผย รวมถึงบันทึก การจัดระบบ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลงเป็นต้น

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเก็บรวบรวม

3.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทจะทำการเก็บ รวบรวม ใช้ โอน หรือเปิดเผยคือเจ้าของข้อมูลดังต่อไปนี้

 • 3.1.1 ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาใช้บริการ ได้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ สปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ตามของกลุ่มบริษัท
 • 3.1.2 ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ซื้อสินค้า และผลิตภัณฑ์ใดๆของกลุ่มบริษัท รวมถึงการซื้อ/สั่งซื้อVoucher ต่างๆของกลุ่มบริษัท
 • 3.1.3 ผู้ใช้บริการ และผู้ป่วยที่มารัการรักษา ในคลินิคกายภาพบำบัดของกลุ่มบริษัท
 • 3.1.4 คู่ค้า คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับกลุ่มบริษัทที่เป็นบุคคธรรมดาได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันเป็นต้น
 • 3.1.5 บุคคากร ที่ทำงานให้กับกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ที่ปรึกษา ครู ผู้ฝึกสอน กรรมการของกลุ่มบริษัท ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดจากกลุ่มบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของกลุ่มบริษัทด้วย
 • 3.1.6 ผู้ร่วมบริการ หมายถึงผู้ให้บริการนวดเพื่อสุภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงามตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559 ที่มาร่วมให้บริการกับกลุ่มบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ร่วมบริการนั้นด้วย
 • 3.1.7 นักเรียนที่สมัครและ/หรือเข้ามาเรียนในหลักสูตรและการฝึกอบรมการเรียนการสอนนวดเพื่อสุขภาพกับกลุ่มบริษัท
 • 3.1.8 ผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 3.1.9 ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัท และได้มีการติดต่อหรือยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวเข้ามาที่กลุ่มบริษัท ทั้งที่เป็นการติดต่อหรือยื่นเข้ามาที่บริษัทโดยตรงหรือติดต่อหรือยื่นผ่านตัวแทนของกลุ่มบริษัท และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิงนั้นด้วย(ถ้ามี)
 • 3.1.10 บุคคลธรรมดาที่สมัครสมาชิกใดๆไว้กับบริษัทเช่นสมาชิก wellness me เป็นต้น
 • 3.1.11 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้สนใจสินค้าและบริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูล สั่งซื้อ ฝึกอบรม หรือขอรับบริการจากกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อเพื่อการใดๆไม่ว่าจะช่องทางทางสื่ออิเล็กคทรอนิกส์ หรือเข้ามาภายในอาคารสถานที่ของกลุ่มบริษัท

3.2 กลุ่มบริษัทจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ได้มาของท่านดังต่อไปนี้ ทั้งนี้การเก็บรวบรวมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบริษัทกับท่านประกอบกับบริบทและประภทของข้อมูลนั้นๆด้วย

 • 3.2.1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่นชื่อนามสกุล อายุ เพศ รูปถ่าย วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หมายเลขหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถ ข้อมูลใบหน้า ลายนิ้วมือ น้ำหนัก ส่วนสูง ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลที่ปรากฏใน ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • 3.2.2 ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ทั้งที่ใช้ในการติดต่อและที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) แผนที่ตั้งของบ้านที่พักอาศัยและที่ทำงาน รวมถึงข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
 • 3.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและหลักทรัพย์ ได้แก่ หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี prompt pay หมายเลขบัตรเครดิต เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขใบหุ้น และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
 • 3.2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน (transcript) ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน รวมถึงการการต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัท หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ปริญญษบัตร วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน ผลงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างเดิม
 • 3.2.5 ข้อมูลการจ้างงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการศีกษา ประวัติการจ้างงานรวมถึงวันที่เริ่มงาน การลาออก การเลิกจ้าง ข้อมูลต่างๆที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครงาน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัตรประกันสังคม ใบอนุญาตทำงาน แบบและผลการประเมินต่างๆ ข้อตกลงการจ้างงาน เงินเดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ
 • 3.2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของท่าน ข้อมูลการเลือกใช้สินค้า ข้อมูลการทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินก่อนเข้าใช้บริการ ข้อมูลการปรับ เปลี่ยน หรือการแก้ไข สินค้าและบริการอื่น การติดตามและผลตอบรับเกี่ยวกับความพึงพอใจของสินค้าและบริการ ข้อมูลการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการ การทำบัตรสมาชิก รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านให้ไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้การบริการหรือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 • 3.2.7 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูล เชื้อชาติ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพต่างๆ (เช่นโรคประจำตัว อาการปวดเมื่อย อาการบาดเจ็บ ประวัติการผ่าตัด ประวัติการแพ้ยา ครีม หรือสารเคมีอื่นๆ) ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลชีวภาพเ (ช่น ข้อมูลลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองใบหน้า) ข้อมูลการเบิกเคลมประกันสุขภาพ ผลการประเมินการทำงาน ผลการสัมภาษณ์งาน ประวัติการลงโทษทางวินัย ข้อมูลและผลทดสอบการเรียนการสอนรวมถึงข้อมูลการเก็บ case ของนักเรียนนวดเพื่อสุขภาพ
 • 3.2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเข้าระบบต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครสมาชิกทางออนไลน์ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า และการจองใช้บริการต่างๆทางออนไลน์ กับกลุ่บริษัท ข้อมูลการทำแบบสอบถามหรือแบบประเมินก่อนเข้าใช้บริการ ข้อมูลการสมัครงานทางออนไลน์ ข้อมูที่ได้จากการที่ท่านกดติดตาม หรือติดต่อกับกลุ่มบริษัท
 • 3.2.9 ข้อมูลด้านเทคนิค ได้แก่ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่กลุ่มบริษัท ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
 • 3.2.10 ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ได้แก่ การบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) หรืออุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ โดยจะเก็บข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลใบหน้า ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด รวมถึงภาพถ่ายทะเบียนรถยนต์ เป็นต้น ภาพถ่ายที่เกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการ การสนทนาโต้ตอบ หลักฐานการเข้ามาใช้บริการ การสัมภาษณ์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การเข้าออกภายในอาคารสถานที่ของกลุ่มบริษัท

3.3. วิธีเก็บรวบรวมและการได้มาซึ่งข้อมุลส่วนบุคคลของท่าน

 • 3.3.1 เก็บรวบรวมและได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง กลุ่มบริษัทจะเก็บรวบรวม และรับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงไม่ว่าจะเป็นจากช่องทางใดก็ตามอันเนื่องมากจากการดำเนินธุริจของกลุ่มบริษัท การทำธุรกรรมใดๆ การการสมัครในทุกประเภท การแสดงความคิดเห็น ติชม ร้องเรียน การติดต่อสื่อสารต่าง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด รวมถึงการติดต่อหรือเข้ามาภายในอาคารสถานที่ของกลุ่มบริษัท การบันทึกภาพและเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV)
 • 3.3.2 เก็บรวบรวมและได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยอัตโนมัติ กลุ่มบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากการที่ท่านเข้าระบบของกลุ่มบริษัทเช่น เวบไซด์ บราวเซอร์ หรือระบบใดก็ตามโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • 3.3.3 เก็บรวบรวมและได้ข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านจากแหล่งอื่น กลุ่มบริษัทอาจจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่นหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กระทรวงสาธรณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสรรพากร ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทประกันภัย ตัวแทนประกันภัย บุคลากรของกลุ่มบริษัท ผู้สมัคร คู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ให้บริการ เป็นต้นรวมถึงข้อมูลสาธรณะด้วย

  ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวท่านจะได้รับแจ้งจากกลุ่บริษัทเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ สิทธิของท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ฐานทางกฎหมาย และหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน กลุ่มบริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ

  ในกรณีที่กลุ่มบริษัท ได้รับหรือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริษัทจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. ฐานทางกฎหมายและความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทจะดำเนินการเก็บ รวมรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดว่าให้สามารถทำ หรีอตามที่กลุ่มบริษัทได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งเป็นไปตามฐานดังต่อไปนี้

  ก. ฐานตามกฎหมาย

 • 4.1 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของกลุ่มบริษัทซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทาสัญญานั้น (Contract Basis)
 • 4.2 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มบริษัท (Legal Obligation)
 • 4.3 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัท เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสาคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (Legal Interest)
 • 4.4 เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (Vital Interest)
 • 4.5 เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่กลุ่มบริษัท (Public Task)
 • 4.6 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทาเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (Research)
 • ข. ฐานความยินยอม

  ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามที่ระบุในหัวข้อ ก. ข้างต้นได้นั้น หากกลุ่มบริษัทได้ขอขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆแล้ว กลุ่มบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มบริษัทได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น และหากกลุ่มบริษัท จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูความอ่อนไหวของท่าน กลุ่มบริษัทจะกระทำได้เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

5. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับความยินยอมจากท่าน

กลุ่มบริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลรายละเอียด

5.1 เพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท

ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.4 และ/หรือฐานความยินยอม

การให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม สปา ออนเซน

 • การรับจอง การโทรยืนยันหรือเลื่อนการเข้ามาใช้บริการ การคัดกรองโรคหรือลักษณะต้องห้ามก่อนการใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด การให้บริการนวดสำหรับบางท่านที่แจ้งอาการปวดเมื่อยหรือประวัติอาการบริเวณที่จะทำการนวด การรับชำระเงินที่ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด การ refund คืนเงินให้กับท่านในกรณีจำเป็นหรือสุดวิสัย การเก็บรวมรวมข้อมูลผู้มาใช้บริการเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้เช่นการจัดส่งสินค้าและของกำนัลต่างๆไปให้เป็นต้น การรับฟังความคิดเห็นติชมใด หรือประเมินความพึงพอใจต่างๆ และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท
 • การใช้สิทธิของกลุ่มบริษัทรวมถึงการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด การใช้สิทธิตามกรมกธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทหรือของท่าน การดำเนินคดีที่จำเป็นต่างๆของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • การให้บริการในโรงแรม การจองที่พักโรงแรม ห้องประชุม ห้องจัดงานเลี้ยง ห้องอาหาร การลงทะเบียนเข้าพัก การตรวจสอบความถูกต้อง การให้บริการต่างๆในโรงแรมเช่นบริการจองโต๊ะอาหาร สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเป็นต้น การใช้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท

 • การใช้สิทธิของกลุ่มบริษัทรวมถึงการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด การใช้สิทธิตามกรมกธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทหรือของท่าน การดำเนิน คดีที่จำเป็นต่างๆของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ชำระค่าบริการ เงินมัดจำ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.2 เพื่อการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าของบริษัท

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • การจอง เสนอราคา เสนอโปรโมชั่น ซื้อ ขาย จัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ การให้ข้อมูลของสินค้าและวิธีการใช้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทให้กับท่าน รวมถึงการติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆเพื่อการดังกล่าวและใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับท่านเช่นการจัดส่งบัตรกำนัลต่างๆไปให้ และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท
 • การเข้าทำสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาและการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย การตรวจสอบและการบังคับใช้ตามสัญญาและตามกฎหมาย การใช้สิทธิของกลุ่มบริษัทและการดำเนินคดีที่จำเป็นต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.3 เพื่อเป็นการรักษา และการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการในคลินิคกายภาพบำบัด

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลเป็นไปตามหัวข้อ 4.1-4.4 และ/หรือฐานความยินยอม

 • การรับนัดเพื่อเข้ามาใช้บริการและรับการรักษา รวมถึงการนัดหมายในครั้งต่อไปการทำทะเบียนประวัติผู้ป่วย การทำเวชรทะเบียน การรักษา การบันทึกทะเบียนการให้การรักษาตามที่กฎหมายกำหนด การออกใบรับรองแพทย์ให้แก่ท่าน การติดตามผลการรักษา และการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท
 • การใช้สิทธิของกลุ่มบริษัทรวมถึงการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด การใช้สิทธิตามกรมกธรรม์ประกันภัยของกลุ่มบริษัทหรือของท่าน การดำเนินคดีที่จำเป็นต่างๆของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.4 เพื่อการเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญากับคู่ค้า คู่สัญญาของกลุ่มบริษัท

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.4 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อการสรรหา ตรวจสอบ คัดเลือกและบันทึกท่านเข้าเป็นคู่สัญญากับกลุ่มบริษัท การเข้าทำสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาและการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย การขอใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจ การตรวจสอบและการบังคับใช้ตามสัญญาและตามกฎหมาย รวมถึงกรณีการยกเลิกสัญญาการดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท การใช้สิทธิของกลุ่มบริษัทและการดำเนินคดีที่จำเป็นต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการทำจ่าย ชำระเงินเงินค่าสินค้า ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี เอกสารหัก ณ ที่จ่าย และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.5 เพื่อเป็นการบริหารจัดการบุคคลากรของ กลุ่มบริษัทได้แก่ พนักงาน ที่ปรึกษา ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการของกลุ่มบริษัท

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.4 และ/หรือฐานความยินยอม

  เพื่อเป็นการบริหารจัดการบุคคลากรของ กลุ่มบริษัทได้แก่ พนักงาน ที่ปรึกษา ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการของกลุ่มบริษัท

 • เพื่อการเข้าทำสัญญาจ้าง การปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน การว่าจ้าง การเลิกจ้าง การบริหารจัดการแรงานต่างด้าว แรงงานผู้พิการ การบริหารจัดการงานบุคคล การดำเนินการตามที่ว่าจ้าง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ วินัย ประกาศ คำสั่ง และข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัท การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน การตรวจสอบ สอบสวน การปฏิบัติตามสัญญา กฎ ระเบียบ วินัย ประกาศคำสั่งและข้อบังคับของกลุ่มบริษัทรวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด การประเมินผลการทำงาน การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การเลิกจ้าง การดำเนินการภายหลังสัญญาจ้างสิ้นสุด รวมถึงการฟ้องร้องให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา การดำเนินการตามหมายศาล หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน การดำเนิการตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการขอและการว่าจ้างงานคนต่างด้าว การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับใดๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม เทศบาล เป็นต้น
 • เพื่อการยื่นขอใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดเช่นใบอนุญาตสถานประกอบการสปา และนวดเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาตคลินิค ใบอนุญาตโรงแรมเป็นต้น
 • เพื่อการบริหารจัดการใดๆที่เกี่ยวกับการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนอื่นๆของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อการบริหารจัดการสวัสดิการ ให้กับท่าน เช่น การประกันสุขภาพของกลุ่มบริษัท การเบิกค่ารักษาพยาบาล เงินประกันกรณี บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต รวมถึงเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วย การบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ เช่นการกู้ยืมเงินต่อสถาบันการเงินหรือนายจ้าง เป็นต้น การฝึกอบรมของกลุ่มบริษัทหรือของหน่วยงานราชการและเอกชน การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามการที่ว่าจ้างและตามสวัสดิการที่กลุ่มบริษัทจัดให้กับท่าน
 • เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ภาษี ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามการว่าจ้าง รวมถึงการเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกเพย์โรล สลปเงินเดือนให้กับท่าน รวมถึงเอกสารทางภาษีและการเงินอื่นๆ
 • กรรมการ

 • เพื่อเป็นการปฎิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • การจดทะเบียนและขอใบอนุญาตต่างๆของกลุ่มบริษัท
 • ครู ผู้ฝึกสอน

 • เพื่อการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธรณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นต้น
 • การขอหลักสูตรการเรียนการสอนรวมถึงการขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การทำประวัติ การบันทึกข้อมูลทะเบียนครู การแต่งตั้งถอดถอน การจัดทำรายงาน การสรุปผลการทดสอบ และการดำเนินการใดๆตามที่กฎหมายกำหนด
 • 5.6 เพื่อการคัดเลือก เข้าทำสัญญา การบริหารจัดการ การฝึกอมรม และการปฏิบัติตามสัญญารวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมบริการนวดเพื่อสุขภาพ

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อการสรรหาและคัดเลือกท่านเข้าเป็นผู้ร่วมบริการกับกลุ่มบริษัท การตรวจสอบโรคและประวัติ การเข้าทำสัญญาร่วมบริการและสัญญาฝึกอบรม การบริหารจัดการและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาร่วมบริการและ/หรือสัญญาฝึกอบรม การยืมอุปกรณ์การนวด การประเมินผลการนวดรวมถึงฝีมือการนวด การให้ลูกค้าสามารถทำการจองใช้บริการกับท่านในครั้งต่อไปได้ การเข้าและออกในสถานประกอบการและการไปให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในแต่ละสาขาของกลุ่มบริษัท การส่งท่านไปปรับท่าที่โรงเรียนสอนนวดของกลุ่มบริษัท การยกเลิกสัญญาร่วมบริการหรือสัญญาฝึกอบรมและการดำเนินการต่างๆภายหลังการยกเลิกสัญญาร่วมบริการและ/หรือสัญญาฝึกอบรม
 • เพื่อการรับมอบอำนาจไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ การขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดรวมถึงการใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน การเข้าทำสัญญาตามสิทธิหน้าที่ระหว่างกลุ่มบริษัทกับท่าน
 • เพื่อใช้ในการออกหลักฐานค่าตอบแทนการร่วมบริการ รวมถึงเอกสารการหัก ณ ที่จ่ายและเอกสารทางการเงินอื่นๆให้กับท่าน
 • 5.7 เพื่อใช้ในการรับสมัคร และการอบรมหลักสูตร การเรียนการสอน นักเรียนที่เข้าเรียนและอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อการสมัครเรียน สมัครเข้ารับการฝึกอบรม การเข้าทำสัญญาฝึกอบรม การลงทะเบียนการเรียนการสอน และการฝึกอบรม การปฏิบัติตามสัญญาฝึกอบรมที่ทำกับท่าน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การจัดสอบ การออกคะแนนน การเก็บและนำส่งเอกสารเพื่อสอบยกระดับฝีมือแรงานของท่านตามที่กฎหมายกำหนด การประเมินผล การทดสอบ การประกาศผลการเรียนการสอบ การออกใบประกาศนีย์บัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองต่างๆ ใบแทน ให้กับท่าน การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง การจัดทำทะเบียนและบัญชีนักเรียน การจัดทำรายงาน สรุปผลการทดสอบ การยกเลิกสัญญาฝึกอบรม การดำเนินการภายหลังสัญญาฝึกอบรมสิ้นสุด รวมถึงการฟ้องร้องให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อการเพื่อเป็นการปฎิบัติตาม พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธรณสุข กรมพัฒนาฝีมือแรงงงานเป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.8 เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของกลุ่มบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อเป็นการปฎิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ที่ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การได้รับเงินปันผล การแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขอเปลี่ยนใบหุ้น และการขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการใดๆตามที่กฎหมายกำหนด
 • 5.9 เพื่อการรับสมัครบุคคลกรของกลุ่มบริษัท

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อการสมัคร สรรหา พิจารณาคุณสมบัติ และการคัดเลือกท่าน การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาท่านรวมถึงการตรวจสอบโรคและประวัติ เพื่อบรรจุ แต่งตั้ง หรือว่าจ้างท่านเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลากรภายในองค์กร และเพื่อการบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่านเช่นการติดต่อรับท่านเข้าทำงาน การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รวมถึงกรณีที่ท่านไม่ได้รับการคัดเลือกบริษัทอาจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เพื่อการเรียกท่านกลับเข้ามาสัมภาษณ์ใหม่หรือเข้ารับทำงานในตำแหน่งงานเดิมหรือตำแหน่งงานอื่นที่กลุ่มบริษัทเห็นว่าเหมาะสมกับท่านภายในระยะเวลาพอสมควร
 • เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของกลุ่มบริษัท การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท
 • 5.10 การสมัครสมาชิกหรือสิทธิประโยชน์กับกลุ่มบริษัท

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

 • ใช้สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกเช่น Wellness me หรือสิทธิ์ประยชน์ใดๆกับกลุ่มบริษัทเช่น การออก cash card หรือการซื้อคูปองนวด การทำบัตรสมาชิกออนเซนเป็นต้น เพื่อกลุ่มบริษัทจะได้จัดส่งข้อมูลข่าวสารต่างของกลุ่มบริษัทไปให้กับท่าน รวมถึงการรับสิทธิประโยชน์ การตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้ทำไว้กับกลุ่มบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอใช้สิทธิ์ใดๆกับกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลการใช้บริการของท่านจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อใช้ในการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ท่านในครั้งต่อไป และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัท
 • เพื่อใช้ในการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกับภาษี และ/หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ
 • 5.11 การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ท่าน

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.1-4.3 และ/หรือฐานความยินยอม

  กรณีที่ท่านเข้ามาที่บริษัทหรือสาขาของกลุ่มบริษัท โทร เยี่ยมชม website ของกลุ่มบริษัทหรือเข้ามาติดต่อสอบถาม กดติดตามข่าวสาร หรือทำการจองสินค้าและบริการ ผ่านทางระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท เช่น Line facebook wechat เป็นต้น บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามหรือดำเนินการตามที่ท่านต้องการ

  ทั้งนี้บริษัทอาจมีการบันทึกข้อมูลการท่องเว็บของท่านโดยใช้คุกกี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำการขอความยินยอมจากท่านในเรื่องดังกล่าวก่อน

  5.12 เพื่อการรักษาความปลอดภัย

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลตามหัวข้อ 4.2-4.4 และ/หรือฐานความยินยอม

 • เพื่อการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริกาและการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi ในสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทเป็นต้น โดยในส่วนนี้กลุ่มบริษัท อาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) เพื่อตวามปลอดภัยและเพื่อการตรวจสอบ
 • เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร ลานจอดรถ และเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคาร สถานประกอบการแต่ละสาขา และพื้นที่ของกลุ่มบริษัทมีความปลอดภัยต่อท่านและผู้มาติดต่อรวมทั้งต่อทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในสถานที่ของกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเฝ้าระวังสังเกตุการณ์และตรวจตราการเข้าออกอาคาร สถานที่ ลานจอดรถ ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกัน สถานที่เก็บสินค้า ห้อง server และพื้นที่อื่นๆ (รวมเรียกว่า “อาคารและสถานที่”) เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและสถานที่ของกลุ่มบริษัท และเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การโจรกรรม การทำร้ายร่างกาย อัคคีภัยหรือภัยอื่นๆ
 • เพื่อการบันทึกภาพถ่าย ภาพวีดีโอ และ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) การบันทึกภาพและเสียง ของท่านและบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เช่น ยานพาหนะ ซึ่งเข้ามาในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายใน หรือโดยรอบอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกของกลุ่มบริษัท เพื่อ ปกป้องคุ้มครองชีวิต และทรัพย์สิน ให้มีความปลอดภัย รวมถึงการปกป้องคุ้มครอง ป้องกันอาคารสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทให้ปลอดภัยด้วย ตลอดจนเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ระงับเหตุ รวมถึงดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา และการดําเนินการเพื่อการป้องกันอาชญากรรมที่อาจะเกิดขึ้น และ/หรือเพื่อช่วยในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์รวมถึงการดำเนินคดีแรงงาน โดยกล้อง CCTV นี้จะทำงานตลอด 24 ชั่วโมงยกเว้นมีเหตุขัดข้อง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะมีป้ายแจ้งเตือนการทำงานของกล้อง CCTV บอกไว้ในบริเวณที่มีการใช้กล้อง CCTV ดังกล่าวนั้นด้วย
 • 5.13 เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  ฐานทางกฎหมายที่ใช้ในการประมวลผลฐานความยินยอม

  กลุ่มบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัท ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อกลุ่มบริษัท ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อกลุ่มบริษัท มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้กับกลุ่มบริษัท

  ในกรณีที่กลุ่มบริษัท จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น กลุ่มบริษัทจะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มเติมนั้นร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  6. ความจำเป็นในการเข้าทำนิติกรรมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูล

  เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัท จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดตามข้อ 5 ข้างต้นนั้นมีความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา การให้บริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการดำเนิการตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัท การไม่ให้ข้อมูลนั้นอาจทำให้กลุ่มกลุ่มบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงหรือปฎิบัติตามหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแก่ท่านได้ หรืออาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรือแม้แต่อาจจะส่งผลกระทบทางกฎหมาย ซึ่งหากแป็นเช่นนี้กลุ่มบริษัทบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธหรือยกเลิกการให้บริการ การเข้าทำสัญญา หรือข้อผูกพันใดๆกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

  7. หน่วยงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งต่อ

  7.1 กลุ่มบริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

  • 7.1.1 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทด้วยกัน ทั้งนี้ให้รวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา กรรมการ ผู้จัดการ ครูผู้ฝึกสอน บุคลากรหรือผู้ร่วมบริการของกลุ่มบริษัท ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น (need-to-know basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 7.1.2 หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ทางกฎหมายหรือวัตถุประสงค์อื่นที่สำคัญและจำเป็น เช่นกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานประกันสังคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เทศบาล กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงศึกษาธิการ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
  • 7.1.3 หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น กรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น หรือการร้องขอข้อมูลเพื่อนำไปใช้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม การฟ้องร้องดำเนินคดี การบังคับคดี โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ หรือศาลเป็นต้น
  • 7.1.4 พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง คู่สัญญา และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทว่าจ้าง หรือมอบหมายให้ทำหน้าที่ดำเนินการ บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบตามข้อผูกพันที่มีต่อกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้รับจ้างทำของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้กับกลุ่มบริษัท ผู้มีหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้บริหารจัดการหรือผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในกิจการของกลุ่มบริษัทเช่นการบริหารจัดการงานบุคคล บัญชีการเงิน การตลาด และฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เป็นต้น หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

  7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น นอกเหนือจากนี้หากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่านในเรื่องการส่งต่อข้อมูล กลุ่มบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อน

  7.3 ในกรณีที่กลุ่มบริษัท เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น กลุ่มบริษัท จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  8. การโอนข้อมูลของท่านไปต่างประเทศ

  ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจะส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะตรวจสอบและดำเนิน การ เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทางหรือองค์กรระหว่างประเทศที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนั้นมีมาตราการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นกรณีที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการที่ท่านได้ให้ความยินยอมของในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศด้วย

  9. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัท จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

  นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช้บังคับ โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล เช่นการเก็บข้อมูลทางบัญชี การบริหารจัดการเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า การดำเนินการตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร้องขอมาเป็นต้น

  10. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

  สำหรับผู้เยาว์นั้นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัท แต่อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมอาจมีผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกลุ่มบริษัทอจจะต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีนั้นเป็นครั้งคราว ดังนั้นกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  11. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านควรรับทราบว่าท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประการดังต่อไปนี้

  • 11.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้กลุ่มบริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้กลุ่มบริษัท เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กลุ่มบริษัท ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

  • 11.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

   ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  • 11.3 สิทธิในการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลนิรนาม

   ท่านอาจขอให้กลุ่มบริษัท ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้แต่อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

  • 11.4 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ หรือกรณีท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายแต่ท่านขอให้ระงับแทน หรือการให้ระงับการใช้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  • 11.5 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ และกลุ่มบริษัท จะดำเนินการดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

   • 11.5.1. โดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ
   • 11.5.2 เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง
   • 11.5.3 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของกลุ่มบริษัท
  • 11.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้เป็นไป ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  • 11.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

   ในกรณีที่กลุ่มบริษัท อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับกลุ่มบริษัท ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของกลุ่มบริษัท

  • 11.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

   หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยกลุ่มบริษัท โปรดติดต่อกลุ่มบริษัท โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 16. (วิธีการติดต่อกลุ่มบริษัท ) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   กลุ่มบริษัท จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริษัท เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

  12. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  กลุ่มบริษัท ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีนโยบายให้บุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและรับรู้ถึงการเก็บรักษาข้อมูลและดูแลข้อมูลส่วนบุคคให้มีมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับการการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลที่เพียงพอ

  13. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

  การให้บริการของกลุ่มบริษัท อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน นโยบาย เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยกลุ่มบริษัท เท่านั้น กลุ่มบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของกลุ่มบริษัท ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับกับความเป็นส่วนตัว นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือคำประกาศของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

  14. การทบทวนและการเปลี่ยนแปลงคำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

  กลุ่มบริษัท อาจทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กลุ่มบริษัท จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ตามช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและเป็นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวด้วย

  15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ อยู่ภายใต้การบังคับใช้และการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

  16. วิธีการติดต่อ

  หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 11 ของนโยบายฉบับนี้ โปรดใช้แบบฟอร์มการติดต่อบนเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทที่ www.siamwellnessgroup.com นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อกลุ่มบริษัท ผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของกลุ่มบริษัท ได้ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

  อีเมล : dpo@siamwellnessgroup.com โทรศัพท์ : 02-641-6619 ext. 113
  หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer), บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  อาคาร BU Place ชั้น 22 เลขที่ 567 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพ 10400

  ให้ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หรือเมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ

  manage cookie settings